ładowanie
SIEW w działaniach na rzecz adaptacji cudzoziemców – podsumowanie projektów w 2023 roku

Czyli, co udało nam się zrealizować w regionie świętokrzyskim w ostatnim czasie.

W minionym roku (2023) Stowarzyszenie Integracja Europa Wschód zakończyło realizację dwóch projektów międzynarodowych: „Świętokrzyskie – dobre sąsiedztwo dla Ukrainy” oraz „Świętokrzyskie na rzecz integracji i aktywizacji zawodowej cudzoziemców”. Obydwie inicjatywy powstały z myślą o Obywatelach Państw Trzecich i sprowadzały się głównie do ich wsparcia w zakresie poradnictwa psychologicznego i prawnego, integracji społecznej, aktywizacji zawodowej, legalizacji pobytu na terenie RP i innych.

Projekt „Świętokrzyskie – dobre sąsiedztwo dla Ukrainy” był realizowany wspólnie z Wojewodą Świętokrzyskim, od 1 października 2022 r. do 30 września 2023 r. i objął wsparciem ponad 1300 obywateli z Ukrainy, którzy opuścili swój kraj w związku z rosyjską agresją.

Dzięki dofinansowaniu z Funduszu Azylu Migracji i Integracji „Bezpieczna Przystań” Stowarzyszenie mogło zapewnić uczestnikom m.in. bezpłatny dostęp do: konsultacji psychologicznych, porad prawnych, kursów języka polskiego, zajęć wyrównawczych dla uczniów, letnich kursów integracyjnych dla dzieci, tłumaczeń i innych.

Z kolei w ramach projektu „Świętokrzyskie na rzecz integracji i aktywizacji zawodowej cudzoziemców”, współfinansowanego z rezerwy Funduszu Pracy w ramach konkursu „Razem możemy więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023”, a realizowanego wspólnie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Kielcach, od czerwca 2022 r. do 31 grudnia 2023 r., wsparcia udzielono blisko 2600 cudzoziemcom. W tej inicjatywie chodziło głównie o integrację OPT ze świętokrzyskim rynkiem pracy, ale też o ogólną integrację społeczną. Cele te realizowano poprzez m.in. liczne kursy języka polskiego, zajęcia integracyjne – warsztaty przedsiębiorczości, warsztaty kulturowe, wycieczki krajoznawcze, młodzieżowe fora dyskusyjne, klub kobiet, klub seniora itp. Do dyspozycji cudzoziemców pozostawały również: stacjonarny i mobilny punkt informacyjny wraz infolinią w czterech językach. Była to także kontynuacja funkcjonującego od 2019 roku i znanego cudzoziemcom Punktu Informacyjnego dla Cudzoziemców w Kielcach przy ul. Sienkiewicza 78A.

Dzięki zakończonym zadaniom udało się rozszerzyć zakres wsparcia Punktu, zakupić nowoczesny sprzęt i zaadaptować nowe pomieszczenia na rzecz szkoleń, konsultacji psychologicznych i integracji dzieci.

Ponadto 50 obywatelek Ukrainy trafiło pod opiekę doradców zawodowych PUP i WUP w Kielcach, dzięki czemu miało szansę skorzystać z doradztwa i pośrednictwa pracy, w tym uzyskać dostęp do ofert pracy czy bezpośredniego kontaktu z pracodawcami.

Warto dodać, iż oba projekty realizowane były w oparciu o autorski program Stowarzyszenia Integracja Europa – Wschód pn. Mapa Dobrego Sąsiedztwa INTEURO.INFO, który działa już od 2020 roku.

Obydwa projekty pokazały jak ważny i wciąż nienasycony jest obszar potrzeb cudzoziemców. Udało się udzielić wsparcia liczbie niemal 4000 osób, tj. dwukrotnie więcej niż zakładano. Świadczy to  o coraz większym i nieustannym zapotrzebowaniu OPT na usługi związane z legalizacją pobytu, nauką, poszukiwaniem pracy, uzyskiwaniem informacji odnośnie życia w Polsce (nawigacja po urzędach, jednostkach ochrony zdrowia, placówkach edukacyjnych itp.).

Warto zwrócić uwagę na fakt, iż znaczna liczba cudzoziemców, którzy postanowili na dłużej pozostać w Polsce, kontynuuje naukę języka polskiego na wyższych poziomach.

Dzięki powyższym projektom (w partnerstwie z administracją) Stowarzyszenie mogło na szeroką skalę spełniać swoją misję, a tym samym wspierać środowisko wielokulturowe w trudnych sytuacjach życiowych (jak np. związanych z uchodźcami wojennymi z Ukrainy).

Bardzo dziękujemy za współpracę wszystkim osobom, instytucjom i organizacjom zaangażowanym w realizację tychże projektów, a w szczególności partnerom, tj. Wojewodzie Świętokrzyskiemu oraz Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Kielcach i Powiatowemu Urzędowi Pracy w Kielcach.

Osobne podziękowania kierujemy do uczestników naszych projektów, którzy tak licznie korzystali z różnych aktywności w naszych inicjatywach.

Odwiedzających strony internetowe: www.inteuro.info i www.siew.org.pl oraz profile na FB (inteuro i siew.kielce) zachęcamy zaś do zapoznawania się z nowymi inicjatywami, jakie rozpoczęliśmy już w styczniu 2024 roku!

Autorka: Sylwia Bluszcz

Radio internetowe